Hertzli Net leverer IT-services af høj kvalitet til web, cloud og infrastruktur.
Ring til os - eller brug kontaktfunktionen - for at finde ud af,
hvordan vi kan hjælpe dit firma med at nå dine mål!

hertzli.net


Læs her alt det med småt, som du skal acceptere for at handle med os. :-) Den nye Persondataforordning har givet kunder og individer flere, tiltrængte rettigheder, men stiller til gengæld krav om, at mange forhold, som før blev afgjort efter dansk, rimelig fornuft og sædvane, nu skal være nøje specificeret.

  1. Definitioner

    Hertzli Net er en del af Hertzli, cvr-nr. DK32979920.  Hertzli Net udbyder på hjemmesiden hertzli.net en række ydelser indenfor web hosting, web design, rådgivning og domænebestilling (herefter benævnt ”Produkter”).

    Kunden er den juridiske enhed, der via hertzli.net eller direkte køber et eller flere af Hertzli Nets Produkter og i den forbindelse accepterer disse handelsvilkår.

    Med mindre andet klart fremgår af Produktbeskrivelsen, må Hertzli Nets Produkter alene anvendes af Kunden til Kundens eget brug. Kunden må således ikke videresælge Hertzli Nets Produkter uden udtrykkeligt og skriftligt samtykke fra Hertzli Net.

    Med Forordningen forstås EUs "General Data Protection Regulation" (GDPR). Forordningen betegnes også nogle steder 'Den nye Persondataforordning', idet den den 25. maj 2018 erstattede den indtil da gældende danske Persondatalov.

  2. Vedtagelse

    Disse handelsvilkår er vedtaget, når Kunden ved online-køb og/eller betaling har accepteret vilkårene, eller hvis Hertzli Net på andet grundlag kan dokumentere, at Kunden har accepteret at været bundet af disse handelsvilkår.

  3. Produkter
    Beskrivelsen af Hertzli Nets Produkter findes på hertzli.net.

    Produktbeskrivelsen vil af Hertzli Net løbende blive opdateret og ændret, men alene med virkning for fremtidige køb.

    I forhold til Kunden kan Hertzli med et varsel på 3 måneder ændre på vilkårene for/indholdet af det Produkt, som Kunden har købt adgang til.

    Pris, forudbetalingsinterval og indhold samt serviceniveau fremgår af den enkelte Produktbeskrivelse.

    Kunden accepterer, at samtlige Produkter IKKE er indrettet til/egnet til at opbevare særlige kategorier af personoplysninger, med mindre Hertzli Net udtrykkeligt har anførte dette i Produktbeskrivelsen.

  4. Valg af Produkt

    Med mindre Hertzli Net mod betaling har rådgivet om valg af Produkt, er Kunden selv ansvarlig for, at det valgte Produkt opfylder Kundens behov.

  5. Kundens applikationer, databaser og domæner

    Ved Kundens applikationer forstås software, herunder hjemmesider, der anvender Produkter til at blive driftet på/fra, og som er vendt mod Kunden eller Kundes brugere/kunder, og som ikke udbydes som shared service af Hertzli Net.

    Hertzli Net har ikke noget ansvar for opdateringer eller vedligeholdelse af Kundens applikationer, herunder databaser, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt eller anført i Produktbeskrivelsen.

    Kunden indestår overfor Hertzli Net for, at Kunden har alle nødvendige licenser til de af kundens egne applikationer, der til enhver tid anvender Kundens Produkter hos Hertzli Net.

    Kunden forpligter sig til løbende at vedligeholde licenserne og friholde Hertzli Net for ethvert krav som følge af manglende eller utilstrækkelige licenser.

    Kunden er eneansvarlig for forringelser af Produkternes performance, nedbrud og merarbejde, som kan henføres til Kundens applikationer/databaser eller ekstraordinær meget trafik til og fra Kundens applikationer. Hertzli Nets merarbejde i forbindelse hermed kan faktureres kunden.

    Kunden er selv ansvarlig for rettidig betaling/fornyelse af eventuelle domæner som anvendes sammen med Produkterne, med mindre domænerne er indkøbt af Hertzli Net på Kundens vegne. Er domænerne indkøbt af Hertzli Net, så forudsætter rettidige betaling/fornyelse, at Kunden rettidigt har betalt til Hertzli Net. Hvis Kunden opsiger sit abonnement, får Kunden ikke refunderet nogen dele af betalingen for indkøb/fornyelse af domæner.

  6. Trafik

    HostingProdukter leveres som udgangspunkt med ubegrænset trafik, men Hertzli Net har til enhver tid ret til, uden varsel, at begrænse Kundens trafik til og fra Kundens applikationer.

    Hertzli Net kan med et varsel på 6 måneder indføre betaling for trafik til og fra Kundens applikationer, herunder for bestemte typer af trafik.

  7. Plads

    HostingProdukter sælges med den mængde plads, der fremgår af Produktbeskrivelserne.

    Det er Kundens ansvar at tilkøbe yderligere plads i god tid, inden pladsen er opbrugt.

  8. Licenser

    Hertzli Net stiller alene licenser til rådighed, som indgår som en integreret del af de Produkter, som Hertzli Net har givet Kunden adgang til.

    Licenserne betales af Hertzli Net til licensgiver for en given periode ad gangen. Der kan derfor i den følgende periode forekomme reguleringer af licensbetaling som følge af Kundens ændrede brug af Produkterne, da betaling under de licenser, Hertzli Net stiller til rådighed, er baseret på Kundens oplysninger om Kundens brug. Hvis Kundens brug ændrer sig, så har Hertzli Net ret til, med tilbagevirkende kraft, at opkræve ekstrabetaling hos Kunden for de manglende licenser, som Hertzli Net ikke har fået afregnet for, som følge af Kundens ændrede brug.

    Selv hvis Kundens ophører med brug af Produkter, har Hertzli Net ret til at kræve betaling for brug af licenser, som Kunden – uanset grund – ikke har betalt for.

    Hertzli Net er også berettet til, uden varsel, at forhøje Kundens løbende priser med et beløb svarende til de ekstra licenser, som Kundens ændrede brug udløser betaling for.

    Kunden er eneansvarlig for at have de nødvendige licenser til Kundens egne applikationer og databaser, herunder at licenserne giver Kunden ret til at få driftet applikationerne og databaserne.

    Kunden er også eneansvarlig for at have de nødvendige licenser og tilladelser til alt indhold i Kundens databaser m.v.

  9. Abonnement for f.eks. hosting- og DNS-relaterede Produkter

    Med mindre andet fremgår af Produktbeskrivelsen, køber Kunden Produkterne i et forudbetalt 12 måneders abonnement, som følger kalenderåret.

    Opsiger Kunden ikke abonnementet med en frist på mindst 31 dages til udløb af en 12 måneders periode, forlænges abonnementet for en ny 12 måneders periode.

  10. Ibrugtagning og reklamation

    Kunden anses for at have taget et Produkt i brug, når Kunden har modtaget de nødvendige login-informationer fra Hertzli Net.

    Reklamation over eventuelle fejl og mangler skal være modtaget af Hertzli Net senest 5 hverdage efter, at Kunden har modtaget login-information.

    Er der mangler ved Produkter, har Hertzli Net ret til at vælge, hvordan fejlen/manglen rettes, herunder ved en opdatering, ved en work-around eller, for hostingProdukter, ved, at Kunden flyttes til et andet driftsmiljø.

    Hertzli Net skal rette væsentlige fejl og mangler inden for rimelig tid og ikke senere end 3 hverdage efter, at Hertzli Net er blevet gjort bekendt med fejlen/manglen.

    Mindre væsentlige fejl og mangler skal Hertzli Net rette senest 7 hverdage efter, at Hertzli Net er blevet gjort bekendt med fejlen/manglen.

  11. Serviceniveau

    Serviceniveau fremgår af den enkelte Produktbeskrivelse.

  12. Sikkerhed

    Produkterne indeholder de sikkerhedsfeatures, der udtrykkeligt er beskrevet under de enkelte Produkter.

  13. Backup

    Hertzli Nets forpligtelse til at tage backup og måden, det bliver gjort på, er udtrykkeligt beskrevet i HostingProduktbeskrivelserne.

    Kunden accepterer, at Hertzli Net IKKE tager backup af følgende filtyper:

    zip, rar, tar.gz, tar, gz, 7z, bz2, jpa, sql

    Genindlæsning fra backup af Kundens applikationer/data kan enten gøres af kunden selv eller af Hertzli Net som betalbar konsulentydelse.

    Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at genindlæsning kan tage betydelig tid, afhængig af mængden af data, hvorfor Kunden ved en genindlæsning kan risikere betydelige driftsforstyrrelser.

  14. Rettigheder overfor Kundens data

    Hertzli Net har ingen rettigheder til Kundens data bortset fra retten til at anvende dem til statistiske og driftsmæssige forhold i anonymiseret form.

    Ved aftaler om f.eks. Web Design-, Web Shop og RådgivningsProdukter stiller Kunden data til rådighed for Hertzli Net, således at opgaven kan udføres. Når sådanne Produkter afleveres til Kunden efter færdiggørelse, ophører denne rådighedsret, med mindre andet udtrykkeligt aftales.

  15. Support og konsulentydelser

    I Hertzli Nets Hosting- og DNS-Produkter indgår begrænset e-mail support, der ydes i Hertzli Nets sædvanlige åbningstid på hverdage.

    Kunden kan tegne aftale om en klippekortsordning, hvor hver påbegyndt halve time udløser et klip.  Klippekortsordningen giver adgang til telefonisk support.

    Alle andre telefoniske henvendelser til Hertzli Net omkring brugen af Hertzli Nets standardProdukter betragtes som anmodning om konsulentbistand. Konsulentbistand afregnes per påbegyndt time til Hertzli Nets standardtakster.

    Hertzli Nets standardtimepriser gælder i sædvanlig åbningstid på hverdage.

    Alle konsulentydelser leveres som fjernydelser, med mindre andet aftaltes udtrykkeligt.

  16. Behandling af personoplysninger

    Kunden er Dataejer i GDPR-forstand for alle data i de applikationer/databaser, Kunden anvender.

    Hertzli Net er Databehandler i GDPR-forstand overfor Kundens data.  Hertzli Net er alene Dataejer overfor data, som beskriver Kunden og dennes aftaler med Hertzli Net.

    (Se Hertzli Nets Privatlivspolitik (GDPR) og læs Conversios udmærkede artikel om GDPR for yderligere information.)

    Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at Hertzli Nets bistand til opfyldelse af Kundens forpligtelser er betalbare konsulentydelser.

  17. Databehandleraftale

    Hertzli Net behandler som led i levering af Produkterne til Kunden personoplysninger, jf. Forordning 2016/679 (”Forordningen”) hvorfor følgende databehandleraftale er aftalt:

    Hertzli Net udfører følgende behandlinger for Kunden i forbindelse med HostingProdukter:

    • Opbevaring
    • Transmission
    • Kopiering, herunder til og fra backup, visning og ændring (i forbindelse med backup).

    Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordningen for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

    Hertzli Net skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Hertzli Nets overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

    Hertzli Net skal have ret til, for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger, mod at Hertzli Net ved påtænkte skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden mindst 30 dage før det påtænkte skifte, så Kunden kan nå at komme med indsigelser mod den påtænkte ændring.

    Hertzli Net påser, at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i Forordningen og forpligtelserne i dette afsnit. Hertzli Net må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

    Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger, der er nødvendige for at Hertzli Net kan opfylde indgåede aftaler med Kunden jf. ovenfor, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Hertzli Net. Som minimum er Hertzli Net altid berettigede til at foretage følgende behandlinger:

    Opbevaring, transmittering, kopiering, herunder til og fra backup og visning.

    Hvis Kunden ikke instruerer Hertzli Net om andet, så er Hertzli Net berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem Parterne er endeligt ophørt.

    Kunden accepterer, at Kunden IKKE må anvende Produkterne til behandling, herunder opbevaring af personlige oplysninger omfattet af artikel 9 i Forordningen (særlige kategori af personoplysninger, så som helbredsoplysninger, biometriske data etc.), da Produkterne ikke er indrettet hertil. Det er således alene Kundens ansvar, hvis Kunden anvender Produkterne i strid med disse handelsvilkår.

    Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Hertzli Net behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Hertzli Net herom.

  18. Udlevering af data
    Kunden kan anvende Hertzli Nets selvbetjeningsløsning til at udlæse data fra sine applikationer/databaser.

    Hertzli Nets bistand med udlæsning af data afregnes som konsulentbistand.

  19. Hertzli Nets generelle garanti

    Hertzli Net garanterer, at alle Hertzli Nets ydelser er og vil blive udført i overensstemmelse med god IT‑skik.

  20. Priser og deres regulering
    Hertzli Nets priser er angivet i danske kroner inkl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering, hvis ikke andet er udtrykkeligt beskrevet.

    De af Hertzli Nets oplyste priser er gældende det kalenderår, hvori de er oplyst.

    Ved oprettelsen af et produkt betaler Kunden et oprettelsesgebyr. Størrelsen af oprettelsesgebyret er anført ud for det enkelte produkt.

    Hvis Kunden ændrer omfanget af Kundens brug af produkterne, vil der ske en tilpasning af priserne. Prisændringen træder i kraft samtidig med den udvidede brug af produkterne.

    Hertzli Nets priser reguleres automatisk en gang årlig med stigningen i nettoprisindekset eller et tilsvarende prisindeks.

    Herudover kan Hertzli Net regulere de aftalte priser med et varsel på tre måneder til ikrafttræden ved udløb af varslet/førstkommende fornyelse af et abonnement.

  21. Betaling og betalingsbetingelser m.v.
    Hertzli Net sender alle fakturaer og rykkere m.v. til Kunden via e-mail. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra modtagelse af faktura.

    Hertzli Net opkræver rykkergebyrer, hvis der udsendes rykkere til kunden på grund af manglende betaling.

    Ved for sen betaling kan Hertzli Net pålægge betalingen morarente, svarende til rentelovens bestemmelser herom.

    Ved manglende betaling ophæves alle garantier, herunder servicemål- og oppetid, responshastighed og eventuel ret til support, midlertidigt indtil 3 dage efter modtaget betaling. Endvidere har Hertzli Net, hvis der ikke er betalt efter udsendelse af RYKKER 1 ret til uden yderligere varsel, at lukke for Kundens adgang til produkterne. Adgang vil herefter første blive reetableret, når Kunden har betalt alle skyldige beløb og har forudbetalt for yderligere to måneder, hvoraf den ene måned skal tjene Hertzli Net som sikkerhed for fremtidige rettidig betaling. Hvis rettidig betaling herefter udebliver igen, har Hertzli Net ret til uden varsel at lukke for Kundens adgang og modregne i forudbetalingen.

  22. Login og logning.
    Kunden får adgang til sine produkter hos Hertzli Net via et login, som Hertzli Net sender til den af Kunden oplyste e-mail.

    Kunden er ansvarlig for enhver brug af de tilsendte logininformationer, herunder alle ændringer der bliver foretaget i Kundens produkt(er) som udløser merbetaling fra Kunden til Hertzli Net samt enhver brug af produkterne som skyldes brug af Kundens logininformationer.

    Kunden kan selv ændre sine logininformationer m.v., hvilket Kunden opfordres til straks at gøre, når Kunden fra Hertzli Net har modtaget logininformationerne.

    Hertzli Net tilgår normalt alene Kundens produkter/applikationer/data efter udtrykkelig forudgående aftale med Kunden.

    Al tilgang til Kundens produkter bliver logget, så det kan dokumenteres hvem der har tilgået produkterne.

  23. Ansvar og ansvarsbegrænsning

    Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Produkterne, herunder adgangen til Produkterne.

    Kunden skal friholde Hertzli Net for ethvert krav og enhver omkostning som Hertzli Net måtte blive påført som følge af Kundens brug af produkterne, herunder, men ikke udelukkende, Kundens overtrædelse af disse handelsvilkår.

    Kunden er eneansvarlig for de data, der lagres i kundens applikationer med tilhørende databaser, deres ændring, eventuel sletning, m.v.

    Hertzli Net er ikke ansvarlig for manglende adgang til Produkterne som skyldes:

    • at Kundens eget it-miljø ikke understøtter/muliggør adgang til konfigurationen.
    • at Kundens kunder eller brugere ikke kan få adgang som følge af forhold som Hertzli Net ikke er ansvarlig for.
    • manglende opdatering/vedligeholdelse af Kundens applikationer, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.
    • opdateringer af Kundens Applikationer, som ikke er foretaget af Hertzli Net.
    • manglende adgang til Internettet uanset årsag.
    • alle former for angreb mod Hertzli Nets driftscentre.
    • brud på alle typer af kabler.
    • unaturlig meget trafik.
    • forhold af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som Hertzli Net eller deres underleverandører ikke er herre over, og som man ikke ved denne aftales indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet.

    Hertzli Net er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, men kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af profit, tab som følge af, at Kunden f.eks. udsættes for cyber crime, og tab af data.

    Hertzli Nets samlede erstatningsansvar overfor Kunden er begrænset til et beløb svarende til de forudgående 12 måneders betaling fra Kunden.

  24. Forsikringsforhold

    Hertzli Net har etableret rutiner, der sikrer hurtig adgang til Kundens konfiguration ved nedbrud.

    Kunden bør tegne egen forsikring mod datatab, driftstab, cyber crime etc.

  25. Sikkerhedsrevision

    Kundens interne og eksterne revisor har ret til at foretage varslet og ledsaget sikkerhedsrevision hos Hertzli Net og denne underleverandører.

    Tidsforbrug i forbindelse med en sikkerhedsrevision faktureres Kunden, jf. den til enhver tid gældende prisliste/underleverandørens prisliste.

  26. Kommunikation

    Hertzli Net kan anvende Kundens e-mail-adresse til al kommunikation, herunder til servicemeddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om nyheder eller andre ydelser som Hertzli Net udbyder.

  27. Ikke-tilladt brug af Produkterne

    Følgende brug af Produkterne er IKKE tilladt og udgør en alvorlig overtrædelse af disse vilkår. En overtrædelse der jf. punkt 29 kan medføre lukning af Kundens adgang og/eller betaling af gebyr.

    I gentagelsestilfælde vil en eller flere af nedenstående overtrædelser medføre øjeblikke opsigelse af alle aftaler med Kunden og nedlukning af alle produkter:

    Kunden må ikke bruge Produkterne til:

    • nogen som helst form for kriminel aktivitet, herunder enhver form for cyber crime og andre former for ulovlige aktiviteter.
    • krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder, men ikke udelukkende, ophavsret og andre typer af immaterielle rettigheder samt lov om forretningshemmeligheder.
    • drift af pornografisk virksomhed eller opbevaring af pornografisk materiale af nogen art.
    • udbud af tjenester, som kræver tilladelse af en spilmyndighed, herunder drift af virksomhed med udbud af spil-hosting.
    • backup, herunder, men ikke udelukkende, af data, som ikke er tilgængelig via website.
    • trusler eller chikane mod enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder.
    • overtrædelse af moms- og skattelovgivningen.

    Hertzli Net har ret, men ikke pligt, til at scanne Kundens Produkter for krænkende materiale.

    Modtager Hertzli Net en henvendelse fra rettighedshavere, krænkede personer/organisationer/virksomheder eller myndigheder, om, at Kunden anvender produkterne i strid med ovenstående, så retter Hertzli Net straks henvendelse til Kunden, med henblik på at få Kundens stillingtagen til den påståede brug. Samtidig undersøger Hertzli Net selv, om Kunden efter Hertzli Nets opfattelse har overtrådt disse vilkår.

    Hvis Kundens redegørelse ikke er tilfredsstillende, eller Hertzli Net selv konstaterer, at Kunden har krænket disse handelsvilkår, eller hvis dokumentation for en krænkelse efter Hertzli Nets rimelige vurdering er tilstrækkelig, har Hertzli Net ret til at lukke for Kundens adgang og nedtage alle offentlige sider. Lukning og nedtagen forsætter, indtil Kunden overfor Hertzli Net har dokumenteret, at Kundens brug ikke længere overtræder disse handelsvilkår.

  28. Ændring af handelsvilkår
    Hertzli Net kan ændre disse handelsvilkår helt eller delvist med et varsel på 3 måneder.

    Hvis ændringer er meget byrdefuld overfor Kunden, skal Hertzli Net dog give et varsel på 6 måneder.

  29. Opsigelse, lukning af adgang, ophævelse og ophør
    Aftalen om brug af et Produkt kan af Kunden bringes til ophør med mindst 31 dages skriftligt varsel.

    Er der tale om et abonnement, skal varslet afgivet til ophør af abonnementsperiode, ellers sker der automatisk fornyelse.

    Hertzli Net kan bringe brugen af et produkt til ophør med et varsel på seks måneder.

    Hertzli Net kan uden varsel lukke for Kundens adgang til produkterne hvis:

    • Kunden ikke betaler skyldige beløb ved forfald. Hertzli Net kan, efter at have sendt en rykker, lukke for Kundens adgang. Adgangen åbnes først igen, når Kunden har betalt samtlige skyldige beløb, inklusiv et gebyr på 250 kroner for lukning/genoplukning.
    • Kunden har anvendt Produkterne i strid med denne aftale jf. punkt 27.

    Hertzli Net skal på begæring fra Kunden yde relevant assistance i forbindelse med afviklingen af kundeforholdet.

    Denne bistand afregnes under anvendelse af den enhver tid gældende pris for bistand af den pågældende art. Hertzli Net kan, forinden bistanden ydes, kræve sikkerhed for betalingen.

  30. Tavshedspligt
    Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt.

    Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne.

    Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden.

  31. Overdragelse af kundeforhold
    Ingen af parterne kan uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part overdrage kunde-/leverandørforholdet til tredjemand.

    Parterne kan dog overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand i forbindelse med eventuel fusion eller opkøb.

  32. Tvister og værneting

    I det omfang, ovenstående handelsbetingelser ikke regulerer kunde-/leverandørforholdet tilstrækkeligt, kan enhver af parterne udkalde et ombud. Hver af partner udnævner en opmand til at repræsentere sig, og opmændende udnævner en formand for ombudet. Formanden skal være advokat med møderet for en dansk domstol. Kan opmændene ikke enes om en formand, udpeges formanden af Retten i Roskilde. Herefter afgør ombudet tvisten, ligsom ombudet fordeler sagens omkostninger mellem parterne.

    Kan parterne ikke udpege opmænd eller enes om en sags førelse, skal Retten i Roskilde, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde, fungere som værneting.

 

Udformet således 23. maj 2018 og senest revideret 30. december 2018.

Postadresse:

Hertzli Net 
Lidemarksvej 1 B
DK-4681 Herfølge
Danmark
(+45) 3031 2897
CVR: DK32979920
P-nummer: 1016198850

Bankforbindelse:

Danske Bank A/S
Brogade 3
DK-4600 Køge
Danmark
(+45) 4512 0800
Kontonr.:  3409-11242669
SWIFT:  DABADKKK