Hertzli Net leverer IT-services af høj kvalitet til web, cloud og infrastruktur.
Ring til os - eller brug kontaktfunktionen - for at finde ud af,
hvordan vi kan hjælpe dit firma med at nå dine mål!

hertzli.net

Privatlivspolitik.

Læs her, om hvordan Hertzli Net behandler, opbevarer og anvender dine data.
Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Hertzli Net ( ”Hertzli Net”, "Hertzli", ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

1. Hertzli Net

Hertzli Net er et dataløsnings- og databehandlingsfirma. Det er vores mission at udvikle, implementere, fejlfinde og hoste e-løsninger for vores kunder.
For at udføre vores mission benytter vi forskellige samarbejdspartnere, som alle har kontor indenfor EU.
Som led i vores virksomhed indsamler og behandler Hertzli Net personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Hertzli Net er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål. Hertzli Net er ikke dataansvarlig for de data, du deler på dit website / webshop, men har, i det omfang vi hoster din løsning, et databehandleransvar.
Hvis du har spørgsmål til Privatlivspolitiken eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:
Hertzli Net
Lidemarksvej 1
4681 Herfølge
Tlf.: 3031 2897

 

2. Datasikkerhed er vigtig for os.

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

3. Hvad er personoplysninger?


Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificérbar fysisk person. Ved en identificérbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

 

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

 

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Hertzli Nets virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Hertzli Nets rettigheder og forpligtelser.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Hertzli Net vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.
Hertzli Net indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med fremstilling / vedligehold af webløsninger være nødvendigt for os at behandle følsomme personoplysninger (herunder typisk personbilleder, som du stiller til rådighed og som du ønsker anvendt i din webløsning).
Hertzli Net vil typisk indsamle følgende oplysninger:

 

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder
Oplysninger, som du giver os, når du bestiller en webløsning hos os, fx online via email eller telefon, herunder kontaktoplysninger (CVR-nummer, firmanavn, for- og efternavn, kontaktadresse, kontakttelefonnummer, e-mail­adresse og evt. stilling), bankoplysninger, betalingskortoplysninger, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

 

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (CVR-nummer, firmanavn, jobtitel, for- og efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?


Hertzli Net behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.
Hertzli Net behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold og/eller i henhold til gældende ret.

 

5.1 Kundeadministration

 

Hertzli Net behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med os som led i driften af vores virksomhed, opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

 

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold

 

Hertzli Net behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold. Oplysningerne videregives udelukkende til leverandør eller samarbejdspartner/kontaktperson, hvis disse har brug for oplysningerne for at udføre funktioner, du har bestilt hos Hertzli Net.

 

5.3 Overholdelse af gældende love og regler

 

Hertzli Net behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, Hertzli Net er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.
Hertzli Net anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

 

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger.

 

Hertzli Net behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:
(1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Hertzli Net, (3) hensynet til Hertzli Nets legitime interesser, dvs. i hovedsagen de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, Hertzli Net er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde Hertzli Netss eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 

7. Deling af personoplysninger.

 

Hertzli Net videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere webløsninger og øvrige produkter, du har købt hos os i forbindelse dermed.
Hertzli Net vil typisk videregive personoplysninger til nedenstående modtagere i forbindelse med bestilling af løsninger, hosting og relaterede produkter:

 

7.1 DK Hostmaster og andre Domain Name Registries

 

DK Hostmaster ejer og administrerer alle domænenavne, der ender på dk. For at du kan opnå brugsret til et domæne, skal du / dit firma / din forening registreres hos DK Hostmaster.  Hertzli Net videregivere de nødvendige informationer (navn, adresse, e-mail) til DK Hostmaster.
Bestiller du et .com, .eu eller andet domænenavn, videregiver Hertzli Net på fuldstændig tilsvarende vis de nødvendige registreringsoplysninger på dine vegne til registreringsmyndigheden for disse domæner.

 

7.2 Udviklere

 

Herzli fremstiller selv alene eller i samarbejde f.eks. med iNEXTURE Europa webløsninger, herunder design, kodning, test og implementering. I forbindelse hermed vil Hertzli Net og vore samarbejdspartnere bl.a. indlægge billeder og oplysninger, du stiller til rådighed, i løsningen.

 

7.3 Hosting

 

Hertzli Net tilbyder Hosting af webløsninger indenfor EU, enten på egne servere i Danmark eller på servere, som administreres af det danske firma AzeHosting. AzeHosting har servere placeret i Danmark og i Tyskland, og købere af webhotel-"værelser" vil typisk få deres data hostet i Tyskland. Hertzli Net er bekendt med AzeHostings databehandlerpolitik, fejlafhjælpningsprocedurer i forbindelse med dataangreb på servere m.v., og Hertzli Nets procedurer er designet til at understøtte AzeHostings proces som primær databehandler, idet Hertzli Net ikke af egen drift kan anmelde angreb på AzeHostings servere til Datatilsynet.
Vær opmærksom på, at de data (herunder f.eks. billeder), som er indeholdt i din webløsning, tilhører dig, og det er derfor dig og ikke Hertzli Net, der optræder som dataejer for dine data. Det er din forpligtelse som dataejer f.eks. at sikre tilsagn fra personer, du vælger at bringe billeder af.

 

7.4 Banker og betalingsindløsere

 

Hvis vi som led i en webløsning skal muliggøre elektronisk betaling, samarbejder vi med ePay/Bambora og, via dem, ofte med NETS. De data, Hertzli Net videregiver som udvikler henholdsvis databehandler, vil alene være dem, der er nødvendige for at oprette og understøtte en sådan betalingsservice.

 

8. Internationale overførsler af dine personoplysninger

 

Dine personoplysninger vil som absolut hovedregel alene overføres til lande indenfor EU/EØS (udvikling, hosting), med mindre du udtrykkeligt ønsker løsninger, hvor parter fra andre lande er nødvendige for opgavens udførelse. Hertzli Net vil i disse få tilfælde altid gøre opmærksom på, at parter udenfor EU/EØS kan tænkes ikke at anerkende / overholde GDPR. Det vil være din forpligtelse at sikre, at du alene deler data med sådanne samarbejdspartnere i det omfang, det ikke er i konflikt med GDPR. Hertzli Net skal i disse sammenhænge anses for ansvarsfri i forhold til GDPR.

 

9. Dataintegritet og -sikkerhed

 

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.
Det er Hertzli Nets politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

10. Dine rettigheder

 

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, Hertzli Net er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Klage over Hertzli Nets behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. , 1300 København K ,
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

11. Opdateringer

 

Hertzli Net evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

 

Udformet således 23. maj 2018 og senest revideret 19. marts 2023.

Postadresse:

Hertzli Net 
Lidemarksvej 1 B
DK-4681 Herfølge
Danmark
(+45) 3031 2897
CVR: DK32979920
P-nummer: 1016198850

Bankforbindelse:

Danske Bank A/S
Brogade 3
DK-4600 Køge
Danmark
(+45) 4512 0800
Kontonr.:  3409-11242669
SWIFT:  DABADKKK